Millorar la gestió documental en PIMES

La contractació electrònica, una manera senzilla de signar contractes assegurances des de qualsevol lloc, amb tan sols un clic i des de qualsevol dispositiu

Hoy en día las tecnologías y la internacionalización avanzan a velocidades vertiginosas, y las grandes empresas son las primeras en adaptarse a los cambios, ya quetienen una mayor capacidad que las PYMES a la hora de realizar cambios profundos en los sistemas de gestión documental. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas suponen más del 99% del tejido empresarial de nuestro país.

Avui en dia les tecnologies i la internacionalització avancen a velocitats vertiginoses, i les grans empreses són les primeres a adaptar-se als canvis, ja que tenen una major capacitat que les PIMES a l'hora de realitzar canvis profunds en els sistemes de gestió documental. No obstant això, les petites i mitjanes empreses suposen més del 99% del teixit empresarial del nostre país.

Una dels desavantatges d'aquest tipus d'empreses és la comunicació. Entenem que existeixen comunicacions informals i formals. Les primeres, com les trucades telefòniques, les encaixades de mans, o el correu electrònic, són assequibles a totes les empreses, però les formals suposen un esforç, temps i cost majors: l'enviament de factures, els contractes, les notificacions ... Totes aquestes comunicacions han de realitzar-se de manera formal perquè quedi constància, i fins i tot s'han d'arxivar el temps que exigeix ¿¿la llei, i els mitjans que estan a l'abast de les pimes solen ser els tradicionals: carta certificada, signatura manuscrita, burofax, enviament de missatgers o representants, etc.

Per cobrir aquestes necessitats cada vegada més demandades, Lleida.net proposa serveis adaptats a les PIMES pel que fa a la gestió documental i a la comunicació. Es tracta de solucions senzilles que suposen una inversió mínima de temps i redueixen els costos de les comunicacions, agilitzant els processos tradicionals, aportant seguretat jurídica i formalitzant qualsevol tipus de comunicació.

Una de les solucions és la contractació electrònica, una manera senzilla de signar contractes assegurances des de qualsevol lloc, amb tan sols un clic i des de qualsevol dispositiu, del qual queda constància en un certificat que reben les dues parts. Existeix també l'enviament de notificacions, clàusules, documentació sensible, factures, ... tot això electrònic, fefaent, fàcil i ràpid, adaptat a les necessitats de qualsevol PIME.


  • Comparteix-lo:
  • linkeding
  • twitter
  • Facebook
  • Google plus
Una dels desavantatges de les PIMES és la comunicació
  • Comparteix-lo:
  • linkeding
  • twitter
  • Facebook
  • Google plus


Vols que t'ajudem a trobar una solució