GMAO, O LA NECESSITAT DE MILLORA EN EL MANTENIMENT D'ACTIUS INDUSTRIALS

Totes les empreses de fabricació han tingut sempre la necessitat de mantenir els seus equips i maquinària de producció en perfecte estat de funcionament, amb l'objectiu principal d'allargar la seva vida útil i de no sofrir aturs no desitjats o no programats en les seves línies de fabricació i/o producció.

Aquest raonable i necessari objectiu, és dut a terme per persones especialitzades a realitzar les tasques pròpies del manteniment, tant a nivell correctiu com a nivell preventiu i fins i tot a nivell predictiu. Durant molt temps totes aquestes tasques de manteniment, el seu control i la seva supervisió van quedar reflectides en multitud de formularis de paper, la informació del qual i continguts havien de ser analitzats i tractats posteriorment si es desitjaven esbrinar coses tan elementals com, per exemple, els costos del manteniment. De la mateixa manera, la compra de peces, eines o material necessari corrien normalment a càrrec del departament de compres, qui habitualment també adquiria les matèries primeres, el material d'oficina i uns altres consumibles, amb la qual cosa era molt difícil i costós conèixer dades fiables i en un temps relativament curt sobre els consums dels recanvis o importants avantatges o desavantatges d'alguns proveïdors de recanvis, com el termini de lliurament de determinats articles.

Amb el pas del temps i gràcies als avanços a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), la necessitat d'informació per a la presa encertada de decisions va provocar l'aparició d'eines informàtiques que ajudaven als departaments de manteniment i als seus operaris a gestionar i controlar més eficaçment els seus procediments i mètodes de treball, al mateix temps que facilitaven informació fiable, rellevant i necessària per a Gerència. Aquest tipus d'eina és habitualment coneguda com GMAO (Gestió del Manteniment Assistida per Ordinador).

En l'actualitat es parla constantment de la nova indústria 4.0, un concepte que defensa la necessitat de la indústria d'avançar de forma constant cap a la producció suportada cada vegada més per sistemes informàtics que optimitzen els processos, les màquines i els fluxos de producció. No obstant això, existeixen encara moltes indústries on els objectius de la indústria 4.0 no s'apliquen en les labors de manteniment dels seus actius, que si bé afecten directament a la qualitat i millora dels seus fluxos de producció, no són percebudes com a prioritàries a l'hora de realitzar inversions. Avui dia hem de considerar aquesta actitud com un error o un fre al desenvolupament i creixement. Aquestes indústries encara no s'han adonat de la importància d'optimitzar els processos del manteniment de les seves instal·lacions. Tard o d'hora, obligades a ser més competitives pels seus propis clients o per la necessària millora contínua dels seus processos de qualitat, s'adonaran que el camí cap a la indústria 4.0 pansa inexorablement per la implantació d'una eina GMAO.

Òbviament, la tecnologia és cada vegada més una gran ajuda a l'hora de facilitar no només el control dels diversos processos de manteniment, si no que s'ha convertit en peça fonamental per realitzar de forma fiable i eficaç totes les tasques que comporta un pla de manteniment. La utilització de dispositius mòbils permet als operaris consultar, a peu de màquina, dades importants relacionades amb la intervenció que ha de realitzar (documents, imatges, vídeos, simulacions 3D, etc). Tècniques avançades de termografia, anàlisi de vibracions, anàlisis d'oli i unes altres, permeten obtenir dades precises i a temps sobre punts crítics de les instal·lacions industrials que faciliten les anàlisis predictives, amb la qual cosa s'aconsegueix optimitzar les tasques de manteniment preventiu i es minimitza el nombre de fallades. La combinació d'aquests i altres elements amb una eina de programari eficaç, permet obtenir resultats quantificables, enregistrables i fiables, que redunden en una millora de la producció i en un millor aprofitament dels recursos de la companyia

Més informació


  • Comparteix-lo:
  • linkeding
  • twitter
  • Facebook
  • Google plus
Sistemes informàtics que optimitzen els processos, les màquines i els fluxos de producció.
  • Comparteix-lo:
  • linkeding
  • twitter
  • Facebook
  • Google plus


Vols que t'ajudem a trobar una solució